• POHOJALAASTEN LUPI

  Meirän lupi

 • Uudet säännöt 2023

  Kevään 2023 vuosikokouksessa esitetään hyväksyttäväksi uudet säännöt, jotka esitetään tässä alla. Merkittävimmät muutokset ovat hallituksen jäsenten määrä (ennen 4 varsinaista 0 varajäsentä; uusi 3-8 jäsentä ja 0-8 varajäsentä). Toinen muutos mahdollistaa vuosikokoukseen osallistumisen muutenkin kuin paikanpäällä ("myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta").

   

  Pohojalaanen Lupi ry

  sääntöehdotus hyväksytty 2.2.2023 hallituksen kokouksessa

  Ennakkotarkastettu PRH:ssa 7.3.2023

   

  SÄÄNNÖT

   

  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

  Yhdistyksen nimi on Pohojalaasten Lupi ja sen kotipaikka on Helsinki.

   

  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

  Ensiksi eristää ihimisten hyvää elämää, ihmisten, jokka on Pohojanmaalla syntynehet tai ittensä pohojalaasiksi tuntoovat tai sellaasiksi haluavat ittensä tuntia; toiseksensa eristää ja vauhrittaa pohojalaasten nuorten (tiere,taire,urheelu ja muukkin elämän alat)menestymistä kotona ja maailmalla. Lupi valittoo aika aijjoon stipendin saajan; kolomanneksi lupis saa verkostootua; nelijänneksi saara ittiänsä parempaa seuraa ja sitä kautta saara elämähänsä uutta loikkaria päälle; viirenneksi hauskan elämän pitäminen aika-ajoon isoolla kirkolla.

   

  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä tapaamistilaisuuksia. Kokoontumisten tarkoituksena on pohjalaisten päättäjien verkostoituminen. Lupi lahjoittaa kerran vuodessa stipendin nuorelle pohjalaissyntyiselle menestyjälle.

   

  3. Jäsenet

  Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

   

  4. Liittymis- ja jäsenmaksu

  Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

   

  5. Hallitus

  Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   

  6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

   

  7. Tilikausi

  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

   

  8. Yhdistyksen kokoukset

  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

   

  9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

   

  10. Vuosikokous

  Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus

  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

  9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

   

  11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

  Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

   

  broken image

  Meirän lupi

  Meiton jo yli 800 lupilaasta!

  Lupin jäseneksi voivat liittyä myös itsensä pohjalaisiksi tuntevat tai sellaisiksi haluavat.

  Toimimme pääkaupunkiseudulla

  Liity jäseneksemme, verkostoidu ja tapaa tuttuja pohojalaases henges!

  Toimintamme ydintä ovat mielenkiintoiset tilaisuudet, joita järjestämme yleensä jonkun pohjalaissyntyisen isännöimänä tai emännöimänä noin kerran kuukaudessa eri aihepiireistä.

 • Lupin tarkootus

  Pohojalaasten Lupin tarkootuksena on eristää ihimisten hyvää elämää. Täälä on ihimisiä, jokka on Pohojammaalla syntynehet tai tuntoovat ittensä pohojalaaseksi tai haluaavat sellaaseksi ittensä tuntia.

   

  Toiseksensa tarkootus on eristää ja vauhrittaa pohojalaasten nuorten (tiere, taire, urheelu ja muukki elämän alat) menestymistä kotona ja mailmalla.

   

  Kolomanneksi Lupis on tarkootus verkostootua, teherä kauppaa, ostaa ja myirä - eritoten toistensa kans.

   

  Nelijänneksi täälä saa ittiänsä parempaa seuraa ja sitä kautta elämähänsä uutta loikkaria päälle.

   

  Viirenneksi tarkootus on hauskan elämän pitäminen aika ajoon.

  (Murre on kauhavalais - kurikkalais - kauhajokelais -sekootus.)

  broken image

  Meirän lupi

  Meiton jo yli 800 lupilaasta!

  Lupin jäseneksi voivat liittyä myös itsensä pohjalaisiksi tuntevat tai sellaisiksi haluavat.

  Toimimme pääkaupunkiseudulla

  Liity jäseneksemme, verkostoidu ja tapaa tuttuja pohojalaases henges!

  Toimintamme ydintä ovat mielenkiintoiset tilaisuudet, joita järjestämme yleensä jonkun pohjalaissyntyisen isännöimänä tai emännöimänä noin kerran kuukaudessa eri aihepiireistä.

 • Vuosikokous 2020 pidettiin 30.11.2020 Helsingin Vanhassa kirkossa

  Anne Pollari päätti pitkän ja ansiokkaan puheenjohtajauran, jota jatkaa Ossi Aura. Hallituksen jäseninä jatkavat Raija Stjernvall, Ismo Suksi ja Katri Valtari, joka etätöiden takia oli estynyt saapumasta kokoukseen.

  broken image

  Kokouksen puitteet olivat upiat!

  Kuvassa vasemmalla vuosikokouksen puheenjohtaja Riitta Antinmäki ja sihteerinä toiminut Anne Pollari.

  broken image

  Ajan hengessä maskit päällä.

  vasemmalta Ismo Suksi, Anne Pollari, Raija Stjernvall ja Ossi Aura.